Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.11.2016

Gogolin, dnia 22 maja 2017 r.

WG.III.6220.11.2016

OBWIESZCZENIE

         BURMISTRZA GOGOLINA           

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                                              zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek Pana Klaudiusza Kurelowskiego działającego pod firmą Firma Handlowo-Transportowa Klaudiusz Kurelowski, ul. Dworcowa 9, 47-150 Leśnica, (bez numeru) z dnia 07.09.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.11.2016 z dnia 22 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry na odcinkach:

 • od km 115,58 ÷ 116,00 (Gm. Zdzieszowice i Gm. Walce) na działkach: nr 625/3, 612 a.m. 6 obręb Krępna, Gmina Zdzieszowice; nr 320 a.m. 2, nr 530/1 a.m. 4, nr 617 a.m. 5 obręb Stradunia, Gmina Walce
 • od km 118,48 ÷ 119,00 (Gm. Gogolin) na działce nr 96 a.m. 8 obręb Obrowiec, Gmina Gogolin
 • od km 119,50 ÷ 120,14 (Gm. Gogolin, Gm. Krapkowice) na działkach nr 16 a.m. 1 obręb Obrowiec, Gmina Gogolin, nr 584/1 a.m. 2, nr 1214 a.m. 1 obręb Żużela, Gmina Krapkowice
 • od km 133,06 ÷ 133,50 (Gm. Gogolin, Gm. Krapkowice) na działkach nr 1/1 a.m. 2 obręb Chorula, Gmina Gogolin; nr 928 a.m. 1 obręb Dąbrówka Górna, Gmina Krapkowice”.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicach informacyjnych: Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Urzędu Gminy Walce, Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,  
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl
 • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Krępna (obręb Krępna, gmina Zdzieszowice),  Stradunia (obręb Stradunia, gmina Walce), Obrowiec (obręb Obrowiec, gmina Gogolin), Żużela (obręb Żużela, gmina Krapkowice), Chorula (obręb Chorula, gmina Gogolin), Dąbrówka Górna (obręb Dąbrówka Górna, gmina Krapkowice).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 22 maja 2017 r.

WG.III.6220.11.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                               podaje do publicznej wiadomości informacje

o wydaniu na wniosek Pana Klaudiusza Kurelowskiego działającego pod firmą Firma Handlowo-Transportowa Klaudiusz Kurelowski, ul. Dworcowa 9, 47-150 Leśnica, (bez numeru) z dnia 07.09.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.11.2016 z dnia 22 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry na odcinkach:

 • od km 115,58 ÷ 116,00 (Gm. Zdzieszowice i Gm. Walce) na działkach: nr 625/3, 612 a.m. 6 obręb Krępna, Gmina Zdzieszowice; nr 320 a.m. 2, nr 530/1 a.m. 4, nr 617 a.m. 5 obręb Stradunia, Gmina Walce
 • od km 118,48 ÷ 119,00 (Gm. Gogolin) na działce nr 96 a.m. 8 obręb Obrowiec, Gmina Gogolin
 • od km 119,50 ÷ 120,14 (Gm. Gogolin, Gm. Krapkowice) na działkach nr 16 a.m. 1 obręb Obrowiec, Gmina Gogolin, nr 584/1 a.m. 2, nr 1214 a.m. 1 obręb Żużela, Gmina Krapkowice
 • od km 133,06 ÷ 133,50 (Gm. Gogolin, Gm. Krapkowice) na działkach nr 1/1 a.m. 2 obręb Chorula, Gmina Gogolin; nr 928 a.m. 1 obręb Dąbrówka Górna, Gmina Krapkowice”.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, , w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicach informacyjnych: Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Urzędu Gminy Walce, Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl
 • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Krępna (obręb Krępna, gmina Zdzieszowice),  Stradunia (obręb Stradunia, gmina Walce), Obrowiec (obręb Obrowiec, gmina Gogolin), Żużela (obręb Żużela, gmina Krapkowice), Chorula (obręb Chorula, gmina Gogolin), Dąbrówka Górna (obręb Dąbrówka Górna, gmina Krapkowice).