Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 20 czerwca 2012r.
o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

1)      otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2)      przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3)      przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;

4)      interpelacje radnych;

5)      informacja o realizacji wniosku WA-BR.0003.2.2012

6)      informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;

7)      informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich;

8)      informacja o bezrobociu w gminie;

9)      informacja na temat prowadzenia robót interwencyjnych w Gminie Gogolin;

10)  informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2011r.;

11)  podjęcie uchwał w sprawie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,

b) udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2011 rok,

c)wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji

d)  zmiany uchwały nr XLII/304/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie porozumienia komunalnego,

e)zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,

f)  zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie projektu systemowego pn. „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i  upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

g)  regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik na ul. Sportowej w Gogolinie

h)  regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach

i)  uchwalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Gogolinie

j)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2011,

k) zaciągnięcia pożyczki,

l) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

m) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,

n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

o) udzielenia pomocy finansowej,

12) wolne wnioski;

13)  zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek