Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                   Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich;
 8. informacja o bezrobociu w gminie;
 9. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2016 rok;
 10. informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2016 roku;
 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2016 rok,

b) udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Gogolin za 2016 rok,

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski-Wschód” w granicach gminy Gogolin-część „A”,

d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski-część 1,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2),

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech latz dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech latz dotychczasowym dzierżawcą (część działki 163/36 k.m.1, obręb Górażdże),

h) wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

i) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

   12. wolne wnioski i informacje;

   13.  zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                              /-/ Piotr Czok