Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.7.2017

Gogolin, dnia 20 czerwca 2017 r.

WG.III.6220.7.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu na wniosek Pana Dariusza Bodziocha - pełnomocnika Zakładów Wapienniczych Lhoist SA, ul. Świerczewskiego 5, 46‑050 Tarnów Opolski z dnia 20.04.2017 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.7.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji odpylania stacji załadunku wapna kawałkowego (Obiekt 3.17.0) - Jednostka produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, 47-310 Górażdże”, lokalizacja działki nr: 115/35 - obręb Górażdże, 19/75 - obręb Kamionek.

Informuje się również, iż w dniu 31.05.2017 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.7.2017, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicach informacyjnych: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
  • w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.p 
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Górażdże (obręb Górażdże), Kamionek (obręb Kamionek)).