Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2017

Lp.

Nr Zarządzenia

Data sporządzenia

W sprawie

1.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.1.2017.pdf

02.01.2017

Upoważnienia dla Pana Krzysztofa Długosza – Zastępcy Burmistrza Gogolina do dokonywania w postepowaniach prowadzonych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzanych przez Gminę Gogolin czynności zastrzeżonych dla Burmistrza Gogolina.

2.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.2.2017.pdf

02.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. :Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin’.

3.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.3.2017.pdf

02.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego pn.: „Bieżąca konserwacja budynków i lokali  zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2017r.”

4.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.4.2017.pdf

02.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017 r.”

5.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.5.2017.pdf

02.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.

6.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.6.2017.pdf

04.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.

7.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.7.2017.pdf

09.01.2017

Wykonania uchwały nr 1/I/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

8.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.8.2017.pdf

10.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – z zakresu ochrony zdrowia.

9.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.9.2017.pdf

11.01.2017

Powołania  komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Gogolinie.

10.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.10.2017.pdf

11.01.2017

Wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w okresie ferii zimowych.

11.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.11.2017.pdf

11.01.2017

Ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

12.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.12.2017.pdf

13.01.2017

Sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych otwartych  konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury i ochrony zdrowia w 2017r.

13.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.13.2017.pdf

13.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – zadania z zakresu kultury.

14.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.14.2017.pdf

16.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli
z droga powiatową nr 1831 O.

15.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.15.2017.pdf

17.01.2017

Ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2017 rok.

16.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.16.2017.pdf

27.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”.

17.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.17.2017.pdf

27.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”

18.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.18.2017.pdf

27.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży Gminy Gogolin na lata 2015-2020”.

19.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.19.2017.pdf

27.01.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

20.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.20.2017.pdf

30.01.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

21.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.21.2017.pdf

30.01.2017

Dokonania zmian w planie  finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

22.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.22.2017.pdf

30.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.

23.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.23.2017.pdf

01.02.2017

Realizacji zadań Obrony Cywilnej w Gminie Gogolin w 2017 roku.

24.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.24.2017.pdf

03.02.2017

Wyznaczenia gminnego koordynatora „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych”.

25.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.25.2017.pdf

03.02.2017

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Gogolin w roku 2017.

26.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.26.2017.pdf

07.02.2017

Powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

27.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.27.2017.pdf

09.02.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

28.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.28.2017.pdf

13.02.2017

Powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert, obejmujących zadania z zakresu ochrony zdrowia na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”, „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” oraz programu „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży Gminy Gogolin na lata 2015-2020”.

29.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.29.2017.pdf

15.02.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.

30.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.30.2017.pdf

16.02.2017

Ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

31.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.31.2017.pdf

16.02.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin 2016 rok.

32.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.32.2017.pdf

16.02.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

33.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.33.2017.pdf

16.02.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków Gminy Gogolin na 2017 rok.

34.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.34.2017.pdf

17.02.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

35.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.35.2017.pdf

20.02.2017

Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2017 roku.

36.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.36.2017.pdf

22.02.2017

Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół Or.I.0050.50.2017i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gogolin na 2017 rok.

37.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.37.2017.pdf

22.02.2017

Ustalenia wysokości minimalnych cen i opłat (brutto) za pozastatutowe korzystanie  z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i Zespole Szkół na terenie gminy Gogolin.

38.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.38.2017.pdf

22.02.2017

Realizacji przedsięwzięć zarzadzania kryzysowego w gminie Gogolin w 2017 roku.

39.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.39.2017.pdf

24.02.2017

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie
w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

40.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.40.2017.pdf

27.02.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin 2016 rok.

41.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.41.2017.pdf

28.02.2017

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego UM w Gogolinie.

 

42.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.42.2017.pdf

02.03.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie.

43.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.43.2017.pdf

02.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin 2016 rok.

44.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.44.2017.pdf

03.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin 2016 rok.

45.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.45.2017.pdf

10.03.2017

Ogłoszenia konkursu na „Najciekawszy regionalny stół wielkanocny”.

46.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.46.2017.pdf

10.03.2017

Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego gminy w zakresie edukacji.

47.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.47.2017.pdf

15.03.2017

Zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

48.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.48.2017.pdf

20.03.2017

Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara”
w Kamionku w roku 2017.

49.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.49.2017.pdf

24.03.2017

Ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania  uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

50.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2017.pdf

24.03.2017

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji na 2017 rok.

51.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.51.2017.pdf

28.03.2017

Uchylenia Zarządzenia Nr Or.I.0050.37.2017 Burmistrza Gogolina z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Zarządzenia Nr Or.I.0050.153.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych cen i opłat za pozastatutowe korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole Szkół na terenie gminy Gogolin.

52.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2017.pdf

29.03.2017

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania
i informacji z wykonania budżetu gminy na 2016 rok.

53.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.53.2017.pdf

30.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

54.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.54.2017.pdf

31.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

55.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.55.2017.pdf

31.03.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

56.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.56.2017.pdf

31.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

57.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.57.2017.pdf

05.04.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Tworzenie
i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.

58.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.58.2017.pdf

05.04.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Tworzenie
i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.

59.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.59.2017.pdf

05.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

60.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.60.2017.pdf

05.04.2017

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury.

61.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.61.2017.pdf

05.04.2017

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.

62.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.62.2017.pdf

10.04.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

63.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2017.pdf

10.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

64.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.64.2017.pdf

10.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

65.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.65.2017.pdf

19.04.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie.

66.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.66.2017.pdf

21.04.2017

Sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych
i szkoleniach pożarniczych.

67.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.67.2017.pdf

24.04.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”

68.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.68.2017.pdf

26.04.2017

Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2016 r.

69.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.69.2017.pdf

27.04.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017  rok.

70.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.70.2017.pdf

27.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

71

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.71.2017.pdf

28.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

72.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.72.2017.pdf

28.04.2017

Ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły.

73.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.73.2017.pdf

05.05.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

74.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.74.2017.pdf

18.05.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

75.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.75.2017.pdf

22.05.2017

Powołania komisji konkursowej - przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni.

76.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.76.2017.pdf

22.05.2017

Powołania komisji konkursowej - przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie.

77.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.77.2017.pdf

22.05.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

78.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.78.2017.pdf

22.05.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.

79.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.79.2017.pdf

24.05.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

80.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.80.2017.pdf

02.06.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

81.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2017.pdf

05.06.2017

Wykonania uchwały nr 1/V/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

82.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2017.pdf

06.06.2017

Szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

83.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.83.2017.pdf

12.06.2017

Wydzierżawienia nieruchomości.

84.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.84.2017.pdf

12.06.2017

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

85.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.85.2017.pdf

12.06.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

86.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.86.2017.pdf

16.06.2017

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w roku 2017.

87.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.87.2017.pdf

19.06.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

88.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.88.2017.pdf

21.06.2017

Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni.

89.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2017.pdf

22.06.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”.

90.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.90.2017.pdf

29.06.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

91.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.91.2017.pdf

30.06.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

92.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2017.pdf

30.06.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

93.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2017.pdf

03.07.2017

Wydzierżawienia nieruchomości.

94.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.94.2017.pdf

03.07.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 r.

95.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.95.2017.pdf

10.07.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

96.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.96.2017.pdf

10.07.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

97.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.97.2017.pdf

12.07.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

98.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.98.2017.pdf

12.07.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

99.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.99.2017.pdf

12.07.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

100.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.100.2017.pdf

12.07.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

101.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.101.2017.pdf

17.07.2017

Powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego.

102.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.102.2017.pdf

19.07.2017

Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie.

103.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.103.2017.pdf

24.07.2017

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.

104.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.104.2017.pdf

01.08.2017

Przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin.

105.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.105.2017.pdf

02.08.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Słowackiego
w Gogolinie.

106.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.106.2017.pdf

02.08.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

107.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.107.2017.pdf

02.08.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

108.

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.108.2017.pdf

04.08.2017

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

109.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.109.2017.pdf

04.08.2017

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

110.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.110.2017.pdf

04.08.2017

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

111.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.111.2017.pdf

04.08.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

112.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.112.2017.pdf

09.08.2017

Ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu  podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

113.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.113.2017.pdf

10.08.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

114.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.114.2017.pdf

21.08.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

115.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.115.2017.pdf

21.08.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

116.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.116.2017.pdf

25.08.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Gogolin na 2017 rok.

117.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.117.2017.pdf

29.08.2017

Ogłoszenia Regulaminu konkursu „Kwitnąca gmina Gogolin”.

118.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.118.2017.pdf

29.08.2017

Ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.

119.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.119.2017.pdf

30.08.2017

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

120.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.120.2017.pdf

30.08.2017

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

121.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.121.2017.pdf

04.09.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

122.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.122.2017.pdf

07.09.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków Gminy Gogolin na 2017 rok.

123.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.123.2017.pdf

08.09.2017

Zmiany Regulaminu konkursu „Kwitnącą gmina Gogolin”

124.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.124.2017.pdf

11.09.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

125.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.125.2017.pdf

29.09.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków Gminy Gogolin na 2017 rok.

126.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.126.2017.pdf

29.09.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

127.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.127.2017.pdf

29.09.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków Gminy Gogolin na 2017 rok.

128.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.128.2017.pdf

03.10.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

129.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.129.2017.pdf

04.10.2017

Wykonania uchwały nr 1/VIII/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o.
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

130.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.130.2017.pdf

09.10.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

131.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.131.2017.pdf

10.10.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

132.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.132.2017.pdf

10.10.2017

Dokonania zmian w planie finansowy dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

133.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.133.2017.pdf

20.10.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

134.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.134.2017.pdf

20.10.2017

Dokonania zmian w planie finansowy dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

135.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.135.2017.pdf

23.10.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

136.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.136.2017.pdf

24.10.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi oświetleniowej w postaci sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gogolin”.

137.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.137.2017.pdf

25.10.2017

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Gogolinie.

138.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.138.2017.pdf

26.10.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

139.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.139.2017.pdf

31.10.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

140.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.140.2017.pdf

31.10.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

141.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.141.2017.pdf

31.10.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

142.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.142.2017.pdf

03.11.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

143.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.143.2017.pdf

07.11.2017

Regulaminu I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodze-niowych

144.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.144.2017.pdf

07.11.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

145.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.145.2017.pdf

13.11.2017

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

146.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.146.2017.pdf

14.11.2017

Projektu budżetu Gminy Gogolin na 2018 r.

147.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.147.2017.pdf

14.11.2017

Projektu wieloletniej prognozy finansowej.

148.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.148.2017.pdf

17.11.2017

Dokonania zmian budżetu gminy Gogolin na 2017 r.

149.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.149.2017.pdf

17.11.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

150.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.150.2017.pdf

22.11.2017

Wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni
w przypadku nieobecności.

151.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.151.2017.pdf

24.11.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

152.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.152.2017.pdf

30.11.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

153.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.153.2017.pdf

30.11.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

154.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.154.2017.pdf

01.12.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

155.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.155.2017.pdf

01.12.2017

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

156.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.156.2017.pdf

04.12.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

157.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.157.2017.pdf

04.12.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

158.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.158.2017.pdf

04.12.2017

Powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

159.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.159.2017.pdf

05.12.2017

Ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2018 rok.

160.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.160.2017.pdf

05.12.2017

Zmiany Zarządzenia Burmistrza Gogolina w sprawie Regulaminu I Gminnego Konkursu Szopek Bożo-narodzeniowych.

161.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.161.2017.pdf

06.12.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

162.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.162.2017.pdf

11.12.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

163.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.163.2017.pdf

11.12.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

164.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.164.2017.pdf

11.12.2017

Przekwalifikowania lokalu socjalnego położonego przy ul. Krapkowickiej 7/3 w Gogolinie na lokal komunalny.

165.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.165.2017.pdf

19.12.2017

Wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w okresie ferii zimowych.

166.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.166.2017.pdf

19.12.2017

Wykonania uchwały nr 1/XII/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o.
z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

167.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.167.2017.pdf

21.12.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

168.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.168.2017.pdf

22.12.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

169.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.169.2017.pdf

22.12.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

170.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.170.2017.pdf

27.12.2017

Powołania komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2018 roku zadania publicznego związanego z wykonywaniem zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej.

171.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.171.2017.pdf

29.12.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

172.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.172.2017.pdf

29.12.2017

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej.

173.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.173.2017.pdf

29.12.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.