Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo

 

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

POSZUKUJE PRACOWNIKA ZA ZASTĘPSTWO

 

w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w wymiarze pełny etat

1. Wymagania :

 1. wykształcenie wyższe - urbanistyczne lub pokrewne.
 2. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. znajomość ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 5. znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących podziałów nieruchomości, scalania, opłat adiacenckich i wyceny nieruchomości;
 6. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
 7. dyspozycyjność.

2. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia renty planistycznej;
 3. opiniowanie lokalizacji inwestycji o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym;
 4. prowadzenie rejestru wydanych decyzji i zaświadczeń;
 5. przygotowywanie wypisów i wyrysów z planów;
 6. opiniowanie planów ruchu terenów górniczych oraz dokumentów związanych z wnioskami o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin;
 7. przygotowywanie postanowień opiniujących projekty podziału nieruchomości;
 8. prowadzenie rejestru zabytków w gminie i spraw związanych z ochroną tych zabytków.

3. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Umowa na zastępstwo w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  11 września 2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Burmistrz Gogolina

                                                                 Joachim Wojtala