Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu zmiany decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli

WG.VI.6220.12.2012                                                                                                                                                                             Gogolin, 12.07.2012 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

 

          Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja Burmistrz Gogolina nr WG.VI.6220.12.2011r. z dnia 12.07.2012r. zmieniająca decyzję nr G.VI.6220.10.2011 z dnia 09.06.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno – biurowo - laboratoryjnym, portierni, magazynu środków chemicznych, dróg i placów wewnętrznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej”. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr ew. 384, 385, k..m. 2, obręb  Chorula, gmina Gogolin , powiat krapkowicki, woj. opolskie. ( nowy podział – scalenie gruntów, poprzedni zasięg przedsięwzięcia : działki nr ew. 107/8, 107/9, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/14, 107/16, 107/17, 107/18, 225/22, 225/24, 225/26 k.m. 2, obręb Chorula).

 

       Wnioskodawca: Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach.

 

        Również wydane zostało postanowienie Burmistrza Gogolina, w którym postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
         Z treścią decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

        Od  w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a  w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula).