Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej

STRAŻ MIEJSKA W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 4

w dniu 25.10.2017r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

„STRAŻNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE”

 

 1. Dane dotyczące stanowiska:

Wymiar etatu:                             cały etat;

Liczba wolnych etatów               1;

Rodzaj umowy                            umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kodeksu pracy)

Warunki pracy:                            praca wg. grafiku zmianowa, w tym:

 1. praca w terenie: patrole zmotoryzowane i piesze;
 2. praca biurowa i obsługa monitoringu.

 

 1. Planowany termin zatrudnienia:              styczeń 2018r.

 

 1. Niezbędne wymagania:

Obywatelstwo polskie,

ukończone 21 lat,

korzystanie w pełni z praw publicznych,

wykształcenie średnie,

prawo jazdy kategorii B,

nienaganna opinia,

sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

niekaralność;

dobry stan zdrowia,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

dyspozycyjność,

znajomość obsługi powszechnie używanych systemów komputerowych,

znajomość ustaw: kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o strażach gminnych (miejskich) oraz ustawy o samorządzie gminy i ustawy o pracownikach samorządowych,

staż pracy – nie jest wymagany.

 

 1. Wymagania dodatkowe, atutami będą:

znajomość języków obcych,

znajomość topografii miasta i sołectw w Gminie Gogolin,

doświadczenie w pracy z młodzieżą,

aktywność sportowa.

 

 1. Do obowiązków Strażnika należeć będzie realizowanie zadań Straż Miejską w Gogolinie,
  w tym:

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

Kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893);

Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiulub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Realizacja zadań wynikających z prawa miejscowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

CV, dodatkowo podać numer telefonu kontaktowego,

list motywacyjny,

kopia świadectwa ukończenia uczelni,

kopie świadectw pracy oraz zdobytych uprawnień,

kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,

zaświadczenie lekarskie, że kandydat może uczestniczyć w testach sprawnościowych,

podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Gogolinie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)”,

podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności:
”Ja …… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ……(seria, numer) oświadczam, że nie byłem/am karany/a sądownie, korzystam z pełni praw publicznych
 i posiadam obywatelstwo polskie.”,

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie dodatkowo zobowiązana do przedstawienia „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone lub doręczone listownie w terminie do dnia 15 listopada 2017r., godz. 15.00

 

na adres:   …………..…….        Straż Miejska w Gogolinie

ul. Krapkowicka 4

47-320 Gogolin

 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

 1. Etapy rekrutacji:
 1. Weryfikacja dokumentów i opinii o kandydatach;
 2. Test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania psychologiczne i lekarskie.

Osoby zakwalifikowane po weryfikacji dokumentów zostaną powiadomione o terminie i miejscu przeprowadzenia testu ze sprawności fizycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 1. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie internetowej Straży Miejskiej
  w Gogolinie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 14,00
w siedzibie Straży Miejskiej – Gogolin, ul. Krapkowicka Nr 4 lub telefonicznie
- nr telefonu 774 666 750.

Podpisane przez Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie

Józef Woźny