Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo

Informacja o wyniku naboru na zastępstwo

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 

W  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  zastępstwo w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostanie zatrudniona:

Jolanta Mistygacz    zam.  Krapkowice

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja najwyżej oceniła jej przygotowanie merytoryczne. Posiadana przez Panią Jolantę Mistygacz wiedza i umiejętności zapewnią właściwą realizację zadań na zajmowanym stanowisku.

                                                         

Burmistrz  Gogolina

 Joachim Wojtala

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin,  ul. Krapkowicka 6

 

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO

w wymiarze pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu organizacji ochrony zdrowia, zdrowia publicznego;
 2. trzyletni staż pracy;
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. doświadczenie zawodowe;
 4. znajomość zagadnień z zakresu ochrony zdrowia;
 5. dyspozycyjność;
 6. obsługa komputera-znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, obsługa poczty elektronicznej.

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie wniosków o fundusze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 2. prowadzenie spraw Opolskiej Karty Rodziny i Seniora;
 3. prowadzenie spraw Karty Dużej Rodziny;
 4. przygotowywanie konkursów na realizację zadań w zakresie pomocy społeczne i ochrony zdrowia;
 5. podejmowanie wspólnie z jednostkami ochrony zdrowia działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

4. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Umowa na zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie do dnia  17 listopada 2017 r. do godz. 1200.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą, jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

     

             Burmistrz Gogolina

                                                                                 Joachim Wojtala