Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

NACZELNIK

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

w wymiarze pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe preferowane z zakresu polityki społecznej, promocji i ochrony zdrowia lub pokrewne.
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 902.) dla stanowisk urzędniczych.
 3. minimalny staż pracy 5 lat.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 4. znajomość ustawy o działalności leczniczej;
 5. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 6. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 7. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
 8. dyspozycyjność.

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad realizacją zadań z zakresu polityki prozdrowotnej i społecznej gminy;
 2. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją polityki senioralnej gminy;
 3. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów dotyczących zdrowia i polityki społecznej;
 4. zlecanie w drodze konkursu realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP;
 5. kontrola i ocena realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym;
 6. wykonywanie zadań związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej (oferty, realizacja, rozliczanie).

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku wyposażonym w windę, posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
 4. praca związana jest z wyjazdami.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2017 r. jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 10. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko naczelnika w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  22 listopada 2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności. Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

   Burmistrz Gogolina

                                                                Joachim Wojtala