Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr XI/2017

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 26.09. 2017 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-11:45

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna
 2. Brüll Daniela
 3. Długosz Jerzy
 4. Gabor Wiktor
 5. Hońka Ginter
 6. Nadbrzeżny Jan
 7. Sadowska Henryk
 8. Szwugier Urszula
 9. Wandowski Dariusz
 10. Wiora Marta
 11. Zinczyn Zdzisław.

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Beata Worotniak – zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 4. Barbara Dołowicz – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 5. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 6. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 7. Lindhorst Katarzyna – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 8. Buk Monika–  Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie (protokolant).

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 11 członków Gminnej Rady Seniorów. Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakieś wątpliwości bądź zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w okresie między posiedzeniowym.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny odczytał sprawozdanie międzysesyjne, zwracając uwagę na najważniejsze kwestie ostatniego kwartału. Sprawozdanie obejmuje okres od ostatniego posiedzenia GRS, tj. od 27.06.2017 r. do dnia dzisiejszego.

Na wstępie swego sprawozdania przewodniczący Jan Nadbrzeżny zauważył, że na ostatnim posiedzeniu GRS w dniu 27.06.2017 r. głównym tematem była komunikacja rowerowa pomiędzy Gogolinem i Krapkowicami. Z przedstawionej analizy oraz dyskusji wynikało jednoznacznie, że wspomniana trasa nie jest bezpieczna i stanowi zagrożenie  dla uczestników ruchu, w szczególności rowerzystów i pieszych.

Gminna Rada Seniorów zwróciła się do Burmistrza Gogolina, żeby podjął działania celem uporządkowania tego problemu. Uczestniczący w X Posiedzeniu GRS przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach zadeklarował podjęcie interwencji w wojewódzkiej administracji drogowej. Są już pierwsze oznaki takich pozytywnych działań.
W prasie lokalnej ukazała się informacja o spotkaniu Burmistrza Gogolina z Burmistrzem Krapkowic. Włodarze obu gmin rozmawiali o współpracy i o potrzebie tworzenia ścieżek rowerowych, usprawniających bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów pomiędzy obu miastami.

Gminna Rada Seniorów otrzymała także do wiadomości pismo Policji w Krapkowicach
z dnia 21.08.2017 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
w którym Komendant Powiatowy Policji szczegółowo przedstawił aktualną sytuację na tym odcinku drogi, potwierdzając tym samym ocenę GRS przedstawioną podczas X Posiedzenia GRS. Treść pisma Komendanta Powiatowego Policji kończy się sentencją: „... mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, należy na powyższym odcinku drogi dokonać zmiany organizacji ruchu, polegającej na poszerzeniu chodnika
i wyznaczeniu drogi dla rowerów i pieszych w obu kierunkach”.

 

W okresie sprawozdawczym Gminna Rada Seniorów, a także indywidualni jej członkowie uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

29.06 – 01.07.2017 r. - W ramach współpracy pomiędzy samorządami Gogolina i Zwierzyńca duża grupa seniorów z Akademii Trzeciego Wieku i Klubu Seniora wraz Burmistrzem Gogolina odwiedzili Leżajsk, Zamość, Zwierzyniec i Sandomierz. Zwiedzano zabytki, m.in. Bazylikę Zwiastowania NMP w Leżajsku, gdzie wysłuchano koncertu na organach.
W Zamościu odbyło się spotkanie ze Starostą Zamojskim, zwiedzanie muzeum oraz zabytkowego centrum miasta. W Zwierzyńcu odbyło się spotkanie z Burmistrzem Zwierzyńca Janem Skibą i z Sekretarzem Edytą Wolanin. Grupa seniorów zwiedziła wiele zabytków m.in. barokowy „kościółek na wodzie”, stary browar, system hydrologiczny (kanały, zbiorniki i stopnie wodne), muzeum i ścieżkę edukacyjną Roztoczańskiego Parku Narodowego, pomnik poległych leśników. Odbyło się także spotkanie przy ognisku z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń oraz przedstawicielami oświaty. Rozmawiano o współpracy, wymianie kulturalnej i podziwiano występ regionalnej kapeli. W drodze powrotnej grupa zatrzymała się w Sandomierzu, gdzie odbył się rejs statkiem po Wiśle oraz zwiedzano zabytkowe centrum miasta.

01.07.2017 r. - Członkowie Klubu Seniora (ok. 50 osób) wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Inwalidy, które odbyły się pod hasłem: „Polska krajem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”.

09.07.2017 r. - Odbyła się wycieczka 50 członków Klubu Seniora do Wojsławic na Święto Kwitnącej Lilii.

10.07.2017 r. - Przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów– p. Henryka Sadowska i p. Jerzy Długosz wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nt. projektu „Aktywny Senior”.

13.07.2017 r. - Przewodniczący GRS uczestniczył w zebraniu wiejskim w Malni, dotyczącym przygotowania tegorocznych dożynek miejsko-gminnych.

15.07.2017 r. - Odbył się wyjazd Seniorów do Filharmonii Opolskiej na I Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki.

18.07.2017 r. - W świetlicy szkolnej w Malni miało miejsce spotkanie członków Klubu Seniora zorganizowane przez p. Wiktora Gabora, w którym uczestniczyło 21 osób. Przy tej okazji zapoznano uczestników spotkania z działalnością Gminnej Rady Seniorów. W dyskusji zadawano także pytania nt. budowy obwodnicy Choruli i Malni. Na zakończenie Barbara Herok – sołtys Malni, zaprezentowała prace plastyczne przygotowywane jako dekoracje na miejsko-gminne dożynki.

20.07.2017 r. - W sali narad Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się spotkanie członków Gminnych Rad Seniorów Gogolina (w składzie Jan Nadbrzeżny, Henryka Sadowska, Jerzy Długosz, Zdzisław Zinczyn, Dariusz Wandrowski) i Zdzieszowic. Przybyłych gości powitał Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala, który opowiedział o działaniach na rzecz Seniorów. Podczas spotkania zapoznano gości z działalnością GRS. Rozmawiano o programie na I kadencję, dyżurach Punktu Doradztwa dla Seniorów, inicjatywach i realizowanych projektach oraz o imprezach i współpracy z instytucjami. Obecny na spotkaniu Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia - Andrzej Mrowiec przedstawił inicjatywy oraz programy profilaktyki zdrowotnej realizowane w środowisku seniorów. Po spotkaniu wraz Sekretarzem Gminy
p. Bogusławem Leśkiewiczem grupa odwiedziła Dom Spokojnej Starości w Kamionku.

25.07.2017 r. - Seniorzy z Klubu Seniora wzięli udział w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, jednakże ich projekt został załatwiony odmownie ze względu na zbyt dużą liczbę aspirujących i ograniczone środki przyznane na dotacje.

27.07.2017 r. - 50 – osobowa grupa Seniorów z ATW i Klubu Seniora uczestniczyła
w wycieczce do Cementowni „Górażdże” w Choruli, która w tym roku obchodzi swoje 40 - lecie.

10.08.2017 r. - Członkowie Klubu Seniora wzięli udział w koncercie zespołu „Galicja”
z Ukrainy. Koncert odbył się w GCK w Gogolinie.

16.08.2017 r. - Odbyła się wycieczka członków Klubu Seniora do Wrocławia. Zwiedzano Afrykanarium, Panoramę Racławicką oraz miasto.

24.08.2017 r. - Panie z Klubu Seniora poprowadziły warsztaty „origami” dla dzieci
w świetlicy środowiskowej w Gogolinie.

26.08.2017 r. - Liczna, bo ponad 100 - osobowa grupa członków ATW i mieszkańców gminy, wzięła udział w wycieczce rowerowej i pieszej szlakiem gogolińskich form ochrony przyrody w ramach projektu pn. „Sąsiedzi nie wiedzą, co mają pod miedzą”. Wycieczka zakończyła się piknikiem w „ogrodzie bioróżnorodności” na terenie kopalni „Górażdże”.

28.08.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora
z p. Andrzejem Mrowcem - dyrektorem GOZ nt. projektu pn. „Propozycje dla schorowanych potrzebujących pomocy logopedy, psychologa, rehabilitanta i innych”.

7.09.2017 r. - Słuchacze gogolińskiej Akademii Trzeciego Wieku radośnie, z tańcem
i humorem pożegnali „Lato 2017”.

10.09.2017 r. - Odbyły się miejsko - gminne dożynki w Malni. Wzięli w nich czynny udział członkowie Klubu Seniora, którzy byli uczestnikami kolorowego i radosnego korowodu dożynkowego, dodatkowo wzięli udział w konkursie na najładniejszą kompozycję kwiatową, za co przyznano im wyróżnienie. W korowodzie wzięli również udział Seniorzy z Choruli
i Malni, którzy uczestniczą w projekcie „60+”.

14.09.2017 r. - W  Pokrzywnej odbyło się uroczyste „Pożegnanie Lata” członków Klubu Seniora, w którym wzięły udział 52 osoby.

16.09.2017 r.  - Znacząca grupa członków Klubu Seniora oraz słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku wzięła udział w pikniku w nowo otwartym Owocowym Ogrodzie Miejskim przy
ul. Ligonia w Gogolinie. W program imprezy odbyła się  m.in. lekcja ogrodnictwa dla dzieci
i dorosłych, czyli wspólne tworzenie grządek podwyższonych i ekopokazy „jak walczyć ze smogiem”.

19.09.2017 r. – Przewodniczący Jan Nadbrzeżny uczestniczył, jako zaproszony gość,
w obradach II Sesji Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich. Opowiedział, w jaki sposób funkcjonuje GRS w Gogolinie oraz jakie podejmuje inicjatywy i jakie są efekty tej działalności.

21.09.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku, w którym uczestniczyli p. Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (GOK, GBP, GOZ). Prezes ATW p. Henryka Sadowska dokonała obszernego podsumowania dotychczasowej działalności. Dyskutowano nad zmianą formuły funkcjonowania, mając na uwadze ewentualne przekształcenie i utworzenie stowarzyszenia w postaci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ustalono w tej sprawie kolejne spotkanie słuchaczy ATW w dniu 28.09.2017 r. Na tym spotkaniu p. A. Mrowiec poinformował o nowych projektach zdrowotnych adresowanych do środowiska seniorów.

Po zakończeniu spotkania ATW wszyscy uczestnicy udali się do kawiarenki „Nutka Cafe”,
w której zebrali się również inni seniorzy, żeby uczestniczyć w nastrojowym spotkaniu poetycko-muzycznym pn. „Powitanie jesieni”. W programie wystąpili:  poetka - Agnieszka Chrobot, jak również Małgorzata Pasznicka (solistka) i Mariusz Buczek (gitara i śpiew). Występ przeplatany był recytacjami wierszy oraz pięknym śpiewem solo i w duecie przy akompaniamencie na gitarze do słów poezji A. Chrobot oraz innych autorów. Organizatorami imprezy byli: Gminna Biblioteka Publiczna, ATW i Gminny Osrodek Kultury w Gogolinie.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 11 głosami „za”.

Ad.4.5

Jan Nadbrzeżny, przewodniczący GRS przypomniał, iż w terminie lipiec – wrzesień odbyły się dyżury Gminnej Rady Seniorów w dniach 4 lipca, 1 sierpnia oraz 5 września. Dodatkowo dyżur w dniu 4 lipca obejmował wszystkie sołectwa gminy Gogolin. Wydrukowane zostały plakaty informujące o dyżurach, które zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń gminy oraz tablicach jednostek organizacyjnych. Informacja pojawiła się także na stronie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Podczas tych dyżurów mieszkanka Obrowca zgłosiła problem braku komunikacji autobusowej, co za tym idzie utrudniony jest dojazd do Gogolina, Krapkowic czy Kędzierzyna Koźla (dojazd do lekarza, apteki, urzędów czy też na zakupy). Przewodniczący zauważył, iż sprawa braku dojazdu może stanowić dla niektórych mieszkańców spory problem, dlatego też postanowił przeanalizować sytuację komunikacji na terenie Gminy Gogolin. W miejscowościach Malnia, Odrowąż, Chorula sytuacja jest „względnie dobra”, natomiast gorzej z miejscowościami położonymi na peryferyjnym terenie gminy. W wielu przypadkach rozkłady kursów, które można znaleźć na przystankach są poszarpane, zniszczone. Zaproponował, aby ze względu na istotę tego problemu każdy
z członków Gminnej Rady Seniorów przyjrzał się temu problemowi w swoim najbliższym otoczeniu oraz, aby wrócić do tego tematu przy najbliższym Posiedzeniu GRS. Poinformował także, iż rozmawiał w tej kwestii z panem Krzysztofem Długoszem, zastępcą Burmistrza Gogolina, który zna sytuację na terenie gminy oraz zapewnia, iż podejmowane są działania, aby usprawnić komunikację – szczególnie na terenach peryferyjnych sołectw gminy.

Głos zabrał Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, który poinformował, iż w ostatnim czasie rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych. Przetarg wygrało Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Prawo do korzystania z tych przejazdów mają także inne osoby (w tym Seniorzy) –w ramach opłat biletowych. Problem kursów autobusowych na terenie gminy jest ciężki i znany. Przykładem jest trasa
z Kamienia Śląskiego do Krapkowic (8:30-8:55, powrót 12:00-12:25) PKS Strzelce Op.. gdzie od września Gmina Gogolin na utrzymanie danej linii autobusowej dopłaca 3.000 zł/miesięcznie, aby nie zlikwidować danej linii.

Burmistrz Gogolina, przypomniał, iż podpisany został list intencyjny w/s współpracy
z Krapkowicami. W liście intencyjnym jednym z zapisów jest  poprawa dostępności transportowej wewnętrznej i zewnętrznej, opartej między innymi o budowane Centrum Przesiadkowe w Gogolinie oraz planowaną przebudowę układu komunikacyjnego łączącego Krapkowice (dzielnicę Otmęt) i Gogolin (dzielnicę Karłubiec), w tym wytyczenie nowych tras (szlaków) rowerowych; współpracy zaplanowano ubieganie się o pozyskanie innych środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikowania o środki RPO WO 2014-2020.

Burmistrz Gogolin przekazał także zaproszenie na najbliższy koncert akordeonowy „Crazy Accordion Trio”, który odbędzie się w sobotę 7.10.2017 r. o godz. 19:30 w Sebastianeum Silesiacum oraz następnego dnia (w niedzielą 8.10.2017r .) w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie o godz. 16:00. Zapowiedział także, iż tradycyjnie co roku w listopadzie odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca.

Przewodniczący GRS Jan Nadbrzeżny podziękował Burmistrzowi Gogolina za zestaw informacji i za udział w Posiedzeniu.

Głos zabrał Andrzej Mrowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, informując iż zbliża się październik – miesiąc walki z rakiem. Jak co roku rusza akcja „Lepiej zapobiegać, niż leczyć!” – październikowa promocja zdrowia i profilaktyki antynowotworowej w zakresie bezpłatnych konsultacji lekarzy specjalistów oraz pomiary ciśnienia, cukru, BMI. W ramach akcji odbędą się także konsultacje z lekarzem urologiem, chirurgiem-onkologiem, konsultacje specjalistyczne dotyczące wyników badań jelita grubego, badania cytologiczne, badania w zakresie wykrycia jaskry, natomiast w laboratorium LOMA będzie można oddać kał do badania na krew utajoną w ramach profilaktyki raka jelita grubego. Szczegółowe informacje na plakatach oraz stronach internetowych Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminy Gogolin.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia poinformował także o realizacji projektu „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020. Projekt realizuje Gminny Ośrodek Zdrowia,   którego celem jest poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych (np. opieka pielęgnacyjna oraz rehabilitacyjna prowadzona w warunkach domowych, rehabilitacja i aktywizacja osób starszych, szczepienia przeciw grypie dla seniorów) oraz utrzymanie sprawności psycho-ruchowej i zdrowotnej osób starszych (np. spotkania z psychiatrą, psychologiem, dietetykiem, diabetologiem, zajęcia ruchowe, zajęcia na krytej pływalni, usługi neurologopedyczne).

Przewodniczący podziękował za przekazane informacje panu dyrektorowi.

W międzyczasie obecni na Sali członkowie Gminnej Rady Seniorów wpisywali się na listę z harmonogramem dyżurów Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów. Przewodniczący odczytał harmonogram dyżurów na IV kw 2017 r.:

03.10.2017 r. – Chorula (CAW Chorula) – p. Dariusz Wandrowski,

03.10.2017 r. – Kamionek (DSS Św. Barbara) – p. Urszula Szwugier,

03.10.2017 r. – Malnia (świetlica młodzieżowa) – p. Jan Nadbrzezny,

03.10.2017 r. – Kamień Śląski (świetlica młodzieżowa) – p. Krystyna Broj,

03.10.2017 r. – Obrowiec (siedziba DFK) – p. Marta Wiora,

03.10.2017 r. – Zakrzów/Dąbrówka (świetlica młodzieżowa w Zakrzowie) -p. Wiktor Gabor,

03.10.2017 r. – Odrowąż (CAW Odrowąż) -p. Ginter Hońka,

03.10.2017r. – Górażdże (świetlica młodzieżowa) – początkowo brak osoby dyżurującej,
w późniejszym terminie dyżur zgodził się przejąć p. Zdzisław Zinczyn,

03.10.2017 r. – Gogolin (OPS pokój nr 7) – p. Henryka Sadowska,

07.11.2017 r. – Gogolin (OPS pokój nr 7) – p. Daniela Bruell,

05.12.2017 r. – Gogolin (OPS pokój nr 7) -  p. Jerzy Długosz.

 

W wolnych wnioskach przewodniczący Jan Nadbrzezny poinformował o ukazującym się Newsletterze pt. ”Niezbędnik Gminnej Rady Seniorów” (Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego). We wrześniu ukazał się numer 2, który opisuje orzecznictwo Wojewody Opolskiego w/s zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z pełnienie funkcji członka rady seniorów.

Poinformował także o zaproszeniu do udziału w projekcie „Seniorzy mają głos” przez Fundację Flexi Mind, w ramach projektu miały odbyć się spotkania szkoleniowe, których celem jest zwiększenie kompetencji członków rad seniorów działających w województwie opolskim. Pierwsze szkolenie zaplanowano na 30.09-1.10.2017 r. w Głuchołazach. Ze względu na późne otrzymanie zaproszenia oraz inne zobowiązania służbowe i prywatne członków GRS w Gogolinie nikt nie będzie uczestniczyć w szkoleniu. Kolejne zaplanowano na koniec października br. w Byczynie.

Przewodniczący GRS poinformował o tworzącym się Forum Seniorów Województwa Opolskiego, w lipcu br. odbyło się spotkanie, dotyczące utworzenia Forum Seniorów Województwa Opolskiego w ramach projektu „Senior ma głos” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W spotkaniu tym uczestniczyli pani Henryka Sadowska oraz pan Jerzy Długosz. Przewodniczący omówił projekt zarządzenia Marszałka Województwa w sprawie powołania Forum Seniorów Województwa Opolskiego w szczególności par. 2 i par. 4 zaznaczając, że do kwestii desygnowania przedstawiciela GRS z Gogolina w tym forum powrócimy, gdy tylko wpłynie do nas pismo w tej sprawie.

Przewodniczący GRS zapytał czy ktoś z obecnych na  Sali ma pytania, uwagi. Głos zabrała pani Krystyna Broj, która zapytała obecną na Sali zastępcę kierownika OPS p. Beatę Worotniak, dlaczego zaoferowane przez pewną rodzinę z Kamienia Śląskiego sprzęt AGD oraz meblościanka nie zostały odebrane. Pani Beata Worotniak odpowiedziała, iż wyjaśni sprawę. Natomiast pani Barbara Dołowicz, dyrektor DSS św. Barbara w Kamionku zasugerowała, iż Dom Spokojnej Starości chętnie zabierze dany sprzęt/meble.

 

Ad. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XI Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                 

 Przewodniczący
Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała                                                                                                                  

  Jan Nadbrzeżny

Monika Buk                                                                                                      

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

Załączniki:

PDFProtokół z XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf