Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza, właściwych pracowników Urzędu Miejskiego);
8) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
b) powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
d) uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2017 - 2018”,
e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f) dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Malni,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie w ośmioletnią Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie,
k) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr działki 168 z k.m. 3 obręb Obrowiec),
n) uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029,  
o) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
9) wolne wnioski i informacje;
10) zakończenie obrad sesji.

 

 

       Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                      /-/ Piotr Czok